Postavy

 

symboly-catharsPostavy hry Albigenští

Jsme v roce 1262, v Languedoku, ve městečku Quillan. Před válkami bylo bohaté, protože leží na říčce Aude a hlavně na křižovatce několika silnic protínajících pohoří Corbiery (předhůří Pyrenejí). Město tedy (na rozdíl od mnoha jiných v okolí) nebohatlo ani tak ze zemědělství a nekonečných vinic, ale hlavně z obchodu. Zdejší trhy sice už nejsou tak velké, jako bývaly před válkou, ale stále ještě se na ně sjíždějí obchodníci, sedláci i další lidé z  širého okolí.

symboly-templiers

Městečko i hrad nad ním patří rodině de Quillan, která nikdy nebyla katarská, i když také nikdy nijak zvlášť katarům nebránila a později ani moc nepomáhala katolizaci nebo inkvizici. Inkvizice ani král jim nemůže nic přímého vytýkat, ale že by byli zrovna oblíbení, to nejsou. Přeci jen je to stará okcitánská rodina s mnohými vazbami na zdejší kraj a někteří jiní páni z okolí, kteří sem přišli za Simona Montforta, jsou vedle nich tak trochu „náplava“.

symboly-radostVe Quillanu tedy najdeme rodinu hradního panstva, k níž má určité vazby skupinka templářů, kteří sem přijeli. Mezi návštěvníky patří i dvojice dominikánů, kteří sem přijeli s pověřením vést inkviziční vyšetřování, neb na místního kněze přišlo anonymní udání. Ve městečku našli dočasné útočiště i jeptišky z nedalkého malého benediktýnského opatství, které během válek vzalo za své.

symboly-dominicanusA samozřejmě tu žijí také další obyvatelé a na významější dny přicházejí i sedláci a další lidé z okolí.

Hra má 28 mužských a 25 ženských postav a jednu postavu která má mužskou i ženskou verzi.

Postavy

Agnes (28)
/Ágnes/
1-klíčeAgnes je komorná Isabely de Mirepoix. O svou paní pečuje jak umí nejlépe, ale to jí nebrání žít svůj vlastní život, který na Quillanu může získat mnohé kouzlo.
Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj pán, jediné dobro, které mám. Žalm 16
Alix (24)
/ Alíše /

1sheepGasparova žena, selka. Spolu s manželem dodávají potraviny na hrad a do kláštera. Ale v poslední době to nějak vázne. Gaspar má potíže se správcem Nazairem, Nazair neplatí, co slíbil. V poslední době je Gaspar nějaký zamlklý, asi má větší starosti, než jí říká. Kdyby se tak na Nazaira dalo někde něco vytáhnout! Jenže kdo by je, sedláky, vyslechl?

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti; “Neboj se, já jsem tvá pomoc”. Izaijáš 41,13

Alpais (40)
/ Alpéz /
NeznámýFrancoisova hospodyně. Pomáhala s výchovou obou mladých hradních pánů, ale pak zdá se byla někomu nepohodlná, tak musela z paláce pryč. Pro Francoise má své kouzlo. Jednak jako žena a jednak jako člověk, který si umí poradit i v náročných situacích. Netrpí předsudky, strachy, prostě někdo, na koho Francois může hodit běžné starosti.
On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. List korintským 1, 4
André (19)
/ André /
1-klíčeSprávcův syn. Je chytrý a bystrý. Se svými rodiči si nerozumí a v duchu jimi snad i opovrhuje. Je katolík, ale má silnější víru než oba jeho rodiče dohromady. Otec ho naučil číst, psát a počítat. Když dostal vlastní rozum dal si dvě a dvě dohromady a pochopil jak se vydělávají peníze.
Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bydlet bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře?Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha, kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží s zavržení, citelů Hospodina všek váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to doplatil. Žalm 15, 1-4
Anna fidulaAnna je hudebnicí žijící na dvoře v Baux. Vydobyla si tu určité ppostavení dvorní básnířky a hudebnice. Ale není to tam snadné, kolem pana Ponse se stále točí divní lidé a Anna si musí neustále dávat pozor, aby ji někdo z jejího postavení nevystrnadil.
K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti nedychti, V srdcích přemýšlejí o násilí, svými rty mluví, aby trápili. Přísloví 24
Arnaud (52)
/ Arnód /
109px-Shield_of_Domincan_Order.svgStarý zkušený dominikán, jeden z pamětníků svatého Dominika. Má na starosti svého mladého druha a  také vyšetřování. Je to zbožný, horlivý a nekompromisní člověk. Jde mu o to, aby církev byla čistá a správná a chce vykořenit všechny neřády. Už léta zastává úřad inkvizitora, a zastává ho se vší vážností a důsledností, kterých je v tomto úřadu třeba.
Aby srdce zakolísalo a rozmnožily se pády, na všechny jejich brány jsem seslal meč, aby zabíjel. Byl udělán, aby se blýskal, je nabroušen, aby porážel. Rozpřáhni se napravo, zasáhni doleva, kamkoli se zaměří tvé ostří. Ezechiel. 21, 20-21
Audrey (29)
/Ódry/
Tahle dívka je v Quillanu cizí, patří k partičce komediantů, které si panstvo přizvalo k příležitosti svfidulaatby. Nebude chybět nikde, kde se hraje, zpívá a tančí.
Bůh stvořil človka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. Genesis 1, 27
Avril (19) pekařAvril je mladá dívka, dcera místního pekaře. Vzdor pověsti svého otce je to jemná dívka, která má ráda život se všemi radostmi, které městečko Quillan nabízí.
Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Jan 3/20
Bartolome (49) Bartolomepekař je quillanský pekař. Někdo by o něm možná řekl, že je trochu bručoun, ale v jádru je to hodný člověk. Žena mu zemřela před lety, ale zatím neměl čas, možná ani moc touhu, se poohlížet o nějaké jiné. Snaží se věnovat své dceři. Ale až ta mu vyroste a vdá se, bude dům najednou prázdný.
V tom k němu přišel pokušitel a řekl mu: Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.
On však odpověděl: Je psáno: Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z božích úst. Matouš 4,3-4
Beatrix de Mirepoix (19)
/ Beatríše d‘Mirepoa /
MirepoixMladá dívka z urozené rodiny. Nevěsta Rogera – je nadšená, že se bude vdávat a nic jiného ji nezajímá. Je zvyklá poroučet a že jsou věci podle ní. Těší se, že vypadne kláštera. V klášteře pobyla pár let na vychování, protože okolnosti to tak vyžadují. Ale už toho má plné zuby. Chce se dobře vdát za místního pána, stýská se jí po domově, tedy vlastně asi spíš po životní úrovni, na kterou byla zvyklá.
A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. 1. List korintským 13, 13
Bergier (52)
/ Bergier /
images-5Žebrák, jeden z mnoha uprchlíků, který se pokouší usadit po válkách. Za válek prý přišel o dům a rodinu, pak se nechal najímat jako žoldák a možná se nachomýtl u pár ošklivých situací. Má svůj vlastní svět a na ten vznešený kouká z bláta ulice. Kdo s ním mlvili, říkají, že je trochu bláznivý a stále se nesmířil se ztrátou své rodiny.
Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat. Přísloví 25, 2
Bertrand de Rennes
(54) / Bertrán d‘ Ren /
Starší moudrý muž, člen řádu templářů, pán na hrádku Rennes-le-Chateau, příbuzný pánů z Quillan. Viděl tolik zvěrstev a ukrutností, že by se nejradši usadil, staral se o panství a založil rodinu. Asi na to nedojde, ale život vojáka už se mu prostě zajídá. Byl u dobývání Montseguru a byl jedním z těch, kdo rozhodli, že templáři se do toho plést nebudou. Celé to řádění inkvizitorů považuje za hloupé a škodlivé. Křesťané by měli především hájit křesťanské země před nevěřícími a ne zneužívat myšlenku křížové výpravy k zištným cílům uvnitř křesťanského světa. Dominikáni jsou u něj bandou hloupých bosonohých štváčů, takhle by zbožné řády vypadat neměly.
Blaze muži jež se bojí Hospodina, jež velikou zálibu má v Jeho přikázáních! Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se, jednou spatří pád svých protivníků. Žalm 112, 1, 4 a 8 verš
Braide (39)
/ Braíd /
1-klíčeBraide je manželka správce Nazaira. Vdala se dobře, přesně jak chtěla. Její muž umí peníze vydělat a Braide je zase umí utrácet. Nazaire je suchar, ale s Braid se nebudete nudit. Na světě musí být rovnováha.
Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají.  Ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo mi zlo strojí. Ať jsou jako plevy hnané větrem, až na ně udeří anděl Hospodinův. žalm 35, 4-5
Brigita (50) benediktinsJeptiška, převorka kláštera. Má na starosti finance a hospodaření opatství a věci, které z toho vyplývají. Někdy to nemá snadné.Jak dlouho se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se tvému jménu rouhat na věky? Proč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klína nezvedneš?
Cassandra (50) / Kasándra / 1-demižónCassandra je starší žena, vdova po vinaři, která žije na samotě blízko hor. Vinice není tolik úrodná jako v přímém okolí Quillanu, ale má svou tradici a Cassandra ji dodržuje. Vždy byla uzavřená a mnoho lidí si jí váží, ale trochu se jí i bojí. Říkají se o ní divné věci!
Hle, Bůh je mocný a není váhavý, je mocný a v srdci rozhodný. Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým.
Job 36, 5-6
Catherina (29) Catherina je1-klíče komorná paní de Quillan. Sice o ničem zdánlivě nerozhoduje, ale u lecčehos se namane.
Mnozí první pak budou poslední a poslední budou první. Marek 10/31
Cecilia (38)
/ Sesil /
1-demižónHostinská, majitelka hospody, vdova po Norbertovi. Sotva přestala nosit smutek, začal být Hugues dotěrnější a dotěrnější. Pořád ty poznámky, že hospoda bez chlapa nemůže být, a že by se nad tím měla Cecilia zamyslet. Pomalu se s ním bojí být sama v jedné místnosti. Naštěstí je teď tolik práce, že to zaměstnává jí i Huguese, a na nějaké nátlaky není čas. Bude se muset brzy rozhodnout, co s tím. A ještě k tomu ty starosti s Mathildou!
Bůh přeci převyšuje člověka!Proč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to ale sotva postřehne.
Job 33, 12-14
Clarance (18)
/ Klaráns ‚/
benediktinsMladá dívka, sestra Dominika. Jako sirotek vyrostla také v klášteře a má dobré církevní vychování. Na rozdíl od svého bratra ale žádné velké zalíbení ve službě Bohu nenašla a nejradši by vlastně z kláštera odešla. Jen neví ani kam, ani s kým. Od bratra může pomoc těžko čekat. Sice ví, že na ni Dominik nedá dopustit a mají se vzájemně rádi, ale příliš porozumění spolu nenacházejí.
Někdo má zlato a množství perel, ale nejdrahocenější jsou rty plné poznání.
Přísloví, 20, 15
Daniel (37) Daniel je gaskoňský obchodník, kterého do Quillanu zavály jeho obchodní zájmy.
Někdo z davu ho požádal: Mistře, řekni mému bratru ať se se mnu rozdělí o dědictví!
Člověče, odpověděl mu Ježíš, kdo mě ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím? Tehdy všem řekl: Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadní majetku. Lukáš 12, 13-15
1-mince
Denise
/Denís’/
1-klíčeDenise pochází odkudsi z druhé strany hor, ale před nedávnem jí osud zavedl na panství Puilaurens. Stejně jako vždycky požádala o práci zdejšího pána Guillauma. Pán Guillaume má krásnou dceru a Denise jí začala dělat komornou, ale taky i společnost a vlastně i tak trochu se stala její přítelkyní. Denise také viděla mnohokrát věci, o kterých by rozhodně před lidmi mluvit neměla. Ale Denise by neměla na svého pána žehrat, má dobrou službu a bude se moct o své dítě postarat.
Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat. Srdce nerozumných nabude poznání, jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně. Izaiáš 32, 3-4
Dominik (18)
/ Dominik /
109px-Shield_of_Domincan_Order.svgJe to mladý dominikánský mnich a tato inspekční cesta je jeho prvním úkolem a také se poprvé dostane mimo řád. Vznešené ideály sdílené v řádu ho fascinují a tolik by chtěl, aby mohl svými skromnými silami přispět k šíření pravé víry. Je to sirotek, ale tak úplně samotný na světě není – v místním ženském klášteře má dvojče, sestru Clarance.
Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj prorok byl všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. První list Timoteovi, 4,12-16
Eleanor Quillan (42)
/ Aljénor of Kijan /
QuillanMatka Rogera, vdova, paní hradu. Katolička, ale víc než vlažná. Jako mnoho dalších zdejších lidí. V podstatě je na té spravné straně historickou náhodou. Templář Bertrand je nejlepším přítelem jejího zesnulého muže. (Zemřel ve válkách za nevyjasněných okolností). Eleanor je pragmatická paní rodu, o náboženství se zajímá jen do té míry, do jaké je to politicky nutné. Dominikány na svém panství snáší, ale nadšená z nich není. Naopak z návštěvy templářů má radost. Jsou to muži podle jejího gusta. A ten starší, ten se jí moc líbí. Škoda, že je to mnich pod přísahou. Jackues i Roger jsou dobře vychovaní a Eleanor je ochotná udělat leccos pro to, aby panství zůstalo v jejich rukou.
Když lvice viděla, že čeká marně, pozbyla naděje. I vzala jedno ze svých lvíčat a učinila z něho mladého lva. Ten se procházel mezi lvy, stal se mladým lvem, naučil se trhat kořist a požírat lidi. Ezechiel 19, 5-6
Emoel (43)
/ Emoél /
images-5Nádeník. Vyhledává příležitostné práce a protože se opravovala část hradu na Quillanu, osud ho zavál sem.
A tak otvírá sluch jejich, aby se napravili, anobrž mluví k nim, aby se odvrátili od nepravostí.
Job 36,10
Estafania (19) / Estafania / 1-minceEstafania je mladá ambiciózní žena, která po svém otci zdědila většinový díl v rodinném obchodě a se svým strýcem Rufusem křižují obchodní cestu z Toulouse do Santiaga de Compostela. Oba jsou Katalánci. Jejich řemeslo dostalo za válek na frak, ale to už je víc jak deset let. Teď už obchod zase žije a cesty jsou relativně bezpečné. Rufus i Estafania fungují na svých cestách i jako poslové. Lidé po nich posílají zásilky i dopisy. Někdy peníze. V Quillanu se chtějí chvíli zdržet, protože svatba hradního pána přivede do města spoustu obchodních příležitostí. Estefania by ráda tuto návštěvu pojala jako odrazový můstek ke skoku do vyššího patra podnikání.
Nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co bude jednou odhaleno a nic skrytého, co nebude poznáno. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, kdo může i duši i tělo zahubit v pekle. Matouš 10, 26 a 28
Etienne (32)
/ Etyen ‚/
1-štítEtiene je zdejší voják, stará se o bezpečnost v městečku. Moc dobře ví, jak přežít a pokud možno se vyhnout problémům. Nemá daleko pro ránu a k poháru dobrého vína ho to taky táhne. Kostky jsou jeho nejvěrnější přítel a peníze, ty se vždycky nějak záhadně rozkutálí. A tak si zkusil půjčit tuhle a támhle… a ono to nějak nekončí. Kde tak schrastit nějaké peníze?
Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele. Přísloví 22, 7
Eudes z Pudos (34)
/Odo d’Pudo /
Akvitánský rytíř, of Pudoskterého události zavály na Quillan. Přichází sem řešit jednu problematickou rodinnou událost, ze které nemá radost; z jeho přítomnosti zase nemají radost páni de Quillan.
Francois (39)
/ Francoz /
NeznámýMístní kněz Francois není zrovna vzorem správného křesťana. Kde je zábava a zpěv, najdete jeho dobráckou, brunátnou tvář. Ohlášený příjezd dominikánů mu zdá se způsobuje vrásky. Co všechno o něm už vědí?
Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin, I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako šarlat, budou bíle jako vlna. Izaijáš 1,18
Fulk (29) 1-štítFulk je voják, člen posádky Quillanu. Má různé povinnosti při udržování pořádku na Quillanu, ale také čas na vyřizování soukromých zájmů.
Každému, kdo má, bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.
Matouš 25,29
Gaspar (30)
/ Gaspard /
1sheepSedlák, dodává potraviny na hrad. Nemá se špatně, ale správce Nazaire ho škrtí až si skoro dovoluje moc. Za poslední zásilku medu mu dokonce zaplatil jen půlku toho, co opravdu stojí!
Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! 1. list Korintským
Gautier (35)
/ Gautijé /
Gautier 1-vidleje pacholek sloužící Arnaudovi. Zatímco Arnaud může plout s hlavou v nebi, Gautier je ten, kdo v jeho službách kráčí blátem. Ne že by tam nepotkal zajímavé věci.
Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Matouš 5, 30
Guillaume de Puylaurens (44) PuilaurensGuillaume je pán sousedního panství. Hrad i celé panství v tomhle konci světa před lety získal výhodným sňatkem. Guillaume přijel jako svatební host, rád by se s rodinou de Quillan více seznámil a možná spřátelil.
Strom, který nese špatné ovoce, není dobrý strom a strom, který nese dobré ovoce, není špatný. Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trní se nesbírají fíky a z bodláčí se nesklízejí hrozny. Lukáš 6, 43-44
Guy de Pirou (29)
/ Gi d’Piru /
guy2aMladý templář, z velice urozené rodiny blízké královskému dvoru. Bohužel se narodil jako nejmladší ze synů, takže musí hledat alternativní cesty, jak získat slávu, moc, postavení. Boj v řadách Kristovy armády je k tomu výbornou příležitostí. Stát se jednou velmistrem, být v čele vojska, co znovudobývá Jeruzalém, to už je kus nesmrtelnosti. Nebo nalezení Svatého grálu! A nadto tady – v divoké zemi, o které slyšel tolik neuvěřitelných věcí. Je to příležitost ke kariéře. A tu dřív či později udělá.
Vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. List Efezským 6, 13
Hugues (38)
/ Hugoz /
1-vidleHugues je pacholek v hospodě. Po tom, co tragicky zahynul Ceciliin manžel, je jediným chlapem, který pomáhá s provozem hospody. Cecilia je sice schopná, šenk vede dobře, ale chlap by se jí k ruce hodil. A nesluší se přece, aby hospodu vedla žena! Hugues věří, že se mu podaří věci zaonačit tak, aby mu hospoda připadla. Tahle hospoda může být zlatý důl, jen kdyby to tu někdo vzal pořádně do ruky. A ten někdo je přece Hugues!
Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevraždíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře; jde vám o vaše vášně. List Jakubův 4,1-3
Isabela Mirepoix (24)
Izabela d’Mirepoa /
MirepoixIsabela je ze vznešeného francouzského rodu, který dostal za odměnu v boji v katarských válkách město a hrad Mirepoix.
Přijela na Beatrixinu svatbu z Mirepoix. Rodiče obou sester bohužel museli odjet vyřídit důležité věci na královský dvůr v Paříži, tak je Isabela jako starší sestra Beatrix musí rodiče zastoupit. Je to náročný úkol, ale Isabela ho zvládne!Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jan 17,17
Jacques Quillan (20)
/ Žakéz d’Kijan /
QuillanMladší bratr Rogera. Jelikož panství připadne bratrovi Rogerovi, Jackua čeká dráha církevní nebo vojenská. Nejradši by to zkombinoval a šel k templářům. Bertranda si pamatuje z dětství jako společníka svého otce. O smrti jeho otce by mimochodem mohl Bertrand něco vědět. Jackues by rád vypátral, jak to s ním vlastně bylo.
Hospodinovo prokletí spočívá na domě svévolníka, jeho požehnání na obydlí spravedlivých. Vysmívá se posměvačům, pokorným však dává milost. Přísloví 3, 33-34
Jaufré Arques (28)
/ Žaufré d Ark /
2000px-Blason_ville_fr_Quillan_ (Aude) .svgBratranac Rogera  a Jackuea. Trubadúr, je v Quillonu na návštěvě. Děvkař a vyžírka. Má trvalé konflikty s Eleonor. Je vznětlivý a prostořeký. Je schopný se na veřejnosti hádat o náboženských otázkách i v těchto dobách. Je tím nebezpečný sobě i svému nejbližšímu okolí. Ale protože je výřečný a roztomilý, zatím mu to vždycky prošlo. Eleonor leze na nervy, protože kvůli němu musí dávat dvojnásobný pozor na Dominikány, před kterými se sama drží zuby nehty na uzdě. A přestož s Jaufrém vlastně v lecčems souhlasí, veřejně to přiznat nelze.
Není pro člověka dobré jíst a pít a při svém pachtění se aspoň pomět? Shledal jsem, že i to je z Boží ruky. Kazatel 2,24
Jerome (28)
/ Žerom /
řezníkMladý řezník, řemeslo převzal po otci a jejich rodina ho v Quillanu provozuje už po generace. Je to v zásadě hodný kluk, ale je to horká hlava. Velké emoce. Rychle se nadchne, rychle zamiluje, rychle rozčílí… a v afektu se občas popere a nekouká na to, s kým se to dostal do křížku.
Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. Matouš 10, 34-35
Lambert (41)
/ Lambér /
1-štít
Lambert je velitel posádky, kterého platí pan správce Nazaire. Lambert je veterán, který si lecčehos všimne. A ne všechno, co se tu teď děje je mu po chuti. Je ze staré místní rodiny. Slouží na hradě, co války skončily. Zná skoro každou nohu v městečku, je o něco starší než paní Eleonor a pamatuje ještě jejího manžela. To byl panečku chlapík! Škoda ho.
Opásals mne statečností k boji, ty, kdo povstávají proti mě, sám srážíš. Druhá Samuelova 22,40
Laura 1-klíčeLaura je temperamentní dívka z bohaté a vlivné rodiny de Touille z Provence. Někdo říká že až moc. Je osobní komornou pana Ponse de Beaux. Laura se stará, aby kolem pana Ponsem bylo vše v pořádku. Ráda by, aby její okolí respektovalo, že je schopná postarat se do značné míry i o jeho osobní bezpečí. Ale někdy to s ním není snadné, protož je výstřední a obklopuje se řadou nedůvěryhodných lidí.
Odstraní-li se ze stříbra struska, výrobek se zlatníkovi povede; odstraní-li se svévolník z blízkosti krále, jeho trůn bude upevněn spravedlností. Přísloví 25,4 a 5
Louisa (50)
/ Loiza
benediktinsŽena středního věku. Málomluvná. Do kláštera se uchýlila kdysi, aby tu našla azyl před hrůzami křižáků, ale o moc víc toho o ni nevíme. Je zvláštní, že vychází s abatyší. Mají společného něco, o čem nemluví? Je to její jediné tajemství, nebo ví víc, než si myslíme?
A řekl člověku: Moudrost je v tom, ctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla. Job 28, 28
Maria de Revel
(49)
/ Marja d’Revel /
benediktins
Abatyše zdejšího benediktinského kláštera. Abatyší se člověk nestává jen tak, je to  výsledek velkého úsilí a vrozených schopností. Marie je urozená a podnikavá dáma, která má navíc všechny předpoklady k tomu nezůstat abatyší zapadlého opatství v horách. Je sestra  bývalého pána a švagrová paní Eleanor. I když se šušká, že ty dvě se moc nemusí. Zlé jazyky říkají, že je to panovačná a v jednání tvrdá žena. Jenže to je problém těch, kdo nechápou, že stát v čele většího společenství znamená určitou přísnost..
Já kárám a trestám ty, které miluji, vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Zjevení Janovo, 3,19
Marystella (18) / Maristeja / benediktinsJe to mladá řeholnice, ale žádné zalíbení v řádovém životě nevidí. Pochází z vážené a měšťanské rodiny, odkud utekla protože si nechtěla vzít muže, kterého nemilovala.  Život v řádu není její sen, jen nevidí možnost, jak tenhle osud změnit. Přece neskončí nadosmrti v klášteře?!
Slyšeli mě jak vzdychám, nebyl nikdo, kdo by mě potěšil, všichni moji nepřátelé uslyšeli o mém neštěstí a veselili se, že jsi to způsobyl ty. Přiveď den, který jsi vyhlásil, a budou na tom tak jako já. Pláč, 1,21
Martin MirepoixMartin pochází z celkem chudé rytířské rodiny ze Saska. Účastnil se křížové výpravy před 14 lety, získal tam mnoho bojových zkušeností, ale i uznání od krále. To mu otevřelo dveře ke službě rodu de Mirepoix. Pomáhá domu de Mirepoix se správou panství, výběrem daní, Martinovým koníčkem jsou turnaje a snažil se něco zjistit i o těžbě stříbra, u nich doma se to téma často řešilo.
Moudrý má oči otevřené, hlupák však bloudí v temnotách. Kazatel 14
Mathilde (18)
/Matijode/ nebo zkráceně /Mód/
1-demižónDcera hostinské Cecilie. Je to veselá a živá holka, která se ráda točí kolem hostů v hospodě. Ráda se kolem některých pohledných hostů točí i jinde než v hospodě. Třeba se jí povede zamířit ve společenském žebříčku výš, než si mnozí myslí. Je trochu lehkomyslná, ale to k tomu věku patří. Má ráda muziku, tancovačky a veselice. Která holka ne?
Kéž políbí mě polibkem svých úst!  Vždyť lepší je tvé laskání než víno. Příjemně voní tvé oleje, nejčistší olej – tvé jméno. Proto tě dívky milují. Píseň písní 1, 2-3
Monique de Montaillou (26)
/ Monik d Montailu /
MontaillouJe to dědička sousedního panství, které je maličké, chudé, zapomenuté v horách, a přijela na svatbu jako host. Nebo tu má nějaké jiné plány?
Veškeré pachtění má nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává hladová Kazatel 6, 7
Nazair (45)
/Nazárjo/
1-klíčeSprávce hradu je podřízen přímo pánovi, teď tedy paní de Quillan. Má na starosti zásobování, účetnictví, nákup potravin, opravy hradu, které jsou po požáru notné a nutné. Quillan na tom finančně není špatně, moc si ale vyskakovat nemůžou. Ale šikovný účetní vždycky ví, jak to zaonačit.
Majetek zjednává víc a víc přátel, nuzáka se i přítel zřekne. Přísloví 19, 4
Nice (18)
/ Nísa /
1sheepPasačka ovcí, žene do Quillanu stádo na trh. Být na dně společenského žebříčku přináší různá úskalí, ale také velkou svobodu. Nice může mnoho z toho, co by pro jiné nebylo myslitelné.
Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Matouš 21, 42
Paulette Puylaurens (20)
/ Pólet d’Puylaurens /
Dcera PuilaurensGuillauma, pána sousedního panství. Přijela s otcem na návštěvu. Zdá se, že je trochu nešťastná z toho, že se rodina přestěhovala a ona zde nemá žádné přátele.
Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá nalézá a tomu, kdo tluče, bude otvřeno. Matouš 6/7
Philippa (39)
/ Filíp’a /
benediktinsŽena ve středním věku, klášter ji poskytl útočiště za katarských válek. Nemluví se o tom veřejně, ale všichni vědí, že umí léčit. Možná je to hodně zajímavá žena. Má za sebou asi věci, které jí nikdo nezávidí – a tak se raději nikdo ani moc neptá.
Lovili mě jako lovci ptáče, bez důvodu, moji nepřátelé. Umlčeli můj život v jámě a zaházeli mě kamením. Pláč 3, 52-53
Pons de Baux (30)
/ Pons d’Bó /
Provensálský šlechtic,erb Leasing párkrát se setkal s Jauféem. Pons je dost bohatý, aby ho netrápily přízemní starosti spojené se správou vlastního panství, a tak si může dovolit navštívit svého přítele a poměřit s ním síly v psaní milostných veršů. Je tu oficiálně na návštěvě kvůli svatbě a třeba z jeho návštěvy vyplyne něco pozitivního.
“Já jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát,” promluvil jeden ze sluhů. “Je to schopný a statečný muž, dobře mluví, krásně vypadá a Hospodin je s ním.”
Reneé (21) Reneé fidulaje komediantka, její doménou jsou nejrůznější kejkle, věštění a podobné taškařice.
Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Řekni jí přece, ať mi pomůže.
Pán jí odpověděl: Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však třeba. Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme. Lukáš 10,40-41
Roger Quillan (22)
/ Roger d’Kijan /
QuillanMladý hradní pán, má se ženit. Je to sňatek domluvený a politický. Ale koneckonců proč ne, Beatrice je hezká dívka a manželství není nemoc. Moc dobře si uvědomuje, jak snadné pro něj teď i kdykoli potom bude opatřit si kteroukoli dívku ze svého panství a bratranec Jaufré je nekonečnou inspirací, jak to dělat.
Pro muže je lepší obejít se bez ženy“ -budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý muž manželku a každá žena manžela. 1. Korintským
Rufus (40)
/ Rufus /
1-minceRufus pochází stejně jako jeho kolega Estéban z Katalánska a jejich obchodní stezka vede od Santiaga de Compostela, přes Quillan až do Toulouse. Jejich řemeslo dostalo za válek na frak, ale to už je víc jak deset let. Teď už obchod zase žije a cesty jsou relativně bezpečné. Rufus i Estéban fungují na svých cestách i jako poslové. Lidé po nich posílají zásilky i dopisy. Někdy peníze. V Quillanu se chtějí chvíli zdržet, protože svatba hradního pána přivede do města spoustu obchodních příležitostí.
Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé,, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. Židům 12, 12-13
Turpin (35)
/Turpén/
fidulaTurpin patří k partičce komediantů. Narodil se v daleké cizině a jeho otec prý byl slavný astrolog uznávaný i na královských dvorech. I když, kdo ví, co se mu dá věřit, komedianti jsou mistři ve vyprávění neuvěřitelných historek.
Lid tento ctí mé rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.
Matouš 15,8-9
Vincent PuilaurensVincent je oblíbeným strážným pana Guillaume de Puilaurens. A poskytuje mu širokou škálu neocenitelných služeb. Říká se, že před nějakou dobou panu de Puillaurens zachránil život, ale moc víc se neví. V minulosti prý jako žoldnéř prožil leccos a projel celé království a zdá se, že je to člověk, se kterým nechcete mít spory.
Aby srdce zakolísalo a rozmnožily se pády, na všechny jejich brány jsem seslal meč, aby zabíjel. Byl udělán, aby se blýskal, je nabroušen, aby porážel. Rozpřáhni se napravo, zasáhni doleva, kamkoli se zaměří tvé ostří. Ezechiel. 21, 20-21
Xavier (34)
/ Chavier /
Xavier je 1-vidlepacholek obchodníků Rufuse a Estébana. Stará se o zboží, o obchodníky, občas o jejich bezpečí, tu a tak jim dělá poslíčka. Prostě udělá, co potřebují.
Přišel první a řekl: Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven. Král odpověděl: Výborně, můj dobrý služebníku, vládni deseti městům. Lukáš 19,16

Může to vypadat, že ta dávka dobrodružství a mystiky je mezi postavy rozdělena dost nespravedlivě a některé postavy jsou úplně nezajímavé. Ale je to tím, že nemůžeme prozradit úplně všechno z jejich minulosti. Ve skutečnosti jsme se snažili udělat každou postavu zajímavou. Každá má své poslání, hru, motivace, tajemství. Vtip je v tom, že máme zemi po náboženských válkách, mnoho lidí skrývá svou skutečnou identitu nebo aspoň vyznání, ve válkách se poztrácelo hodně mimořádně cenných věcí, ale také lidí. S identitou druhých lidí, pokud to nejsou třeba tvé děti, si nemůžeš být tak úplně jistý. A to i v případě lidí, jejichž příběh a motivace vypadají velmi triviláně. To zdánlivě poklidné městečko plné lidí, kteří většinou vypadají velice obyčejně, je ve skutečnosti dějiště velmi neobyčejných příběhů.

Jak se liší kategorie hlavní a vedlejší postava?

Hru jsme se snažili napsat tak, že každá postava je ze svého pohledu hlavní postavou svého příběhu. Neplatí tu, že by někdo dělal „křoví“. Herní materiály skriptovaných a neskriptovaných postav se na první pohled moc neliší. Rozdíl je v tom, že hlavní postavy mají v průběhu hry řadu interakcí, kterým občas pomáháme přes cizí postavy a po očku sledujeme, jestli si ve hře užijí všechno, co jsme jim vymysleli. Neskriptované nebo „vedlejší“ postavy se o to musí postarat samy.
Hlavní postava je role, kterou máme připravenou, skriptovanou a když to řekneme hodně zjednodušeně, postaráme se jí o zábavu. Tedy o dostatek akcí, promyšlené vztahy s jinými postavami a tak dál.
Seznam hlavních postav najdete v tabulce výše.
Vedlejší postava je primárně pro ty, kdo máte pocit, že byste nedokázali zaplatit plnou cenu. Vedlejší postava ale neznamená, že to bude méně zábavy, že si hru neužije. Ale bude si ji muset z části zařídit sama. Ocitne se v městečku Quillan, bude mít nějaké jméno a zařazení ve společnosti. Vedlejší postavy jsou vždy NEšlechtické a je to službnictvo, případně zbrojní šlechticů a šlechtičen. Takže kromě vlastní hry budou mít za úkol starat se o své panstvo, včetně obsluhy při jídle a supportu po jídle). Ostatní hráči nepoznají, kdo je „hlavní“ a kdo „vedlejší“ postava, jsou to všechno prostě obyvatelé Quillanu, nebo cizinci, kteří se tu shodou okolností ocitli. Rozdíl je v tom, že organizátoři se nebudou dál starat o to, jaký příběh si tu vedlejší postava prožije. Náš příběh je o hlavních postavách. Vy si můžete vytvořit souběžně svůj vlastní a pomáhat přitom těm „hlavním“ postavám.
Seznam vedlejších postav nikde nenajdete. Vymýšlíme si je podle okolností běh od běhu.

Cizí postava – pro ty, kteří se v larpu vůbec neorientují – je hráč, který si během hry zahraje i několik různých rolí, podle toho, jak organizátoři potřebují. Je to pomocník organizátorů, pomáhá postavám zažít příběh, občas zprostředkovává kontakt s okolním světem, nosí zprávy, vyřizuje vzkazy atd. – pomáhá posuovat hru dopředu. Cizí postava si hru může užít také, ale je to jiný druh hraní než hlavní nebo vedlejší postavy.

Míra skriptu

Graf níže ukazuje velmi zjednodušeně dva způsoby vyprávění příběhu co se týče míry skriptu. Naše hry jsou spíše otevřené, jak ukazuje obrázek vpravo.
charakter hry

Albigenští jsou sice skriptovaná hra, ale postavy mají poměrně velkou svobodu v rozhodování v klíčových momentech. Nemusí řešit, jak je to „správně“, protože žádné „správně“ neexistuje. Hra může dopadnout velmi různě, není to sled jasně daných kroků, ale není to ani sandbox, kde si postava dělá, co chce. Postavy mají řadu věcí k řešení, řadu vztahů k odžití, ale mají i prostor pro vlastní „hraní si“, užívání si situace.  Přenesete se do středověkého Languedoku a tam se ocitneme v těle jedné z postav.

Rozložení herních témat v postavách

Každá postava má hru samozřejmě trochu jinou. Následující graf vám poví něco o hře jednotlivých postav. Některé mají hodně romantiky, některé žádnou, mají různou míru akce nebo imerze (vcítění se do postavy), některé jsou trochu blíž sandboxu, zejména neskriptované postavy. Kdybychom měli stručně obecně pospsat celou hru, vypadala by asi takhle.

profil postavy - sandbox, imerze, mystika, víra, romantika